Pirkimo-pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje Goldstein.lt taisyklės

Uždėdami varnelę tiesSutinku su pirkimopardavimo taisyklėmis”, patvirtinate, kad išsamiai susipažinote su pirkimopardavimo taisyklėmis, jas supratote ir sutinkate su jose išdėstytomis sąlygomis bei įsipareigojate jų laikytis.

 1. Sąvokos

1.1.         Pirkimo-pardavimo Goldstein.lt internetinėje parduotuvėje taisyklės(toliau-Taisyklės) – tai nuotolinė prekių pirkimo pardavimo sutartis, kuria nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu pardavimu internetinėje parduotuvėje www.goldstein.lt, taip pat, mobiliojoje programėlėje Goldstein.lt (toliau – Goldstein.lt parduotuvė) susijusios nuostatos.
1.2.         Internetinė parduotuvė  www.goldstein.lt interneto tinklapyje esanti elektroninė parduotuvė, kurioje Pirkėjas, tiek prisiregistravęs prie Goldstein.lt  parduotuvės sistemos, tiek ir neprisiregistravęs, gali pirkti Pardavėjo siūlomas prekes ir paslaugas.
1.3.         Mobilioji programėlė Goldstein.lt – tai nemokama programinė įranga prieinama išmaniųjų telefonų naudotojams, ANDROID ir IOS operacinės sistemos turėtojams, kurią Pirkėjas parsisiunčia ir įsidiegia savo turimuose prietaisuose bei naudodamasis mobiliąja programėle gali įsigyti Pardavėjo siūlomas prekes ir paslaugas.
1.4.         Pardavėjas, tai Lietuvos Respublikos pilietis fizinis asmuo Ruslanas Tkač, PVM mokėtojo kodas LT100012326314, korespondencijos adresas A. Vienuolio g. 14-34, LT-01104 Vilnius.
1.5.         Pirkėjas – asmuo, atitinkantis šių Pirkimo pardavimo taisyklių 2.2 punkte numatytus reikalavimus ir įsigijęs prekių ar paslaugų Goldstein.lt parduotuvėje.
1.6.         Pirkimo pardavimo sutartis – tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta prekių pirkimo pardavimo sutartis, kurią sudaro prekių užsakymo paraiška, kurią Pirkėjas pateikia Pardavėjui per Goldstein.lt parduotuvę, ir šios Taisyklės su vėlesniais pakeitimais ir papildymais.

 1. Bendrosios nuostatos

2.1.         Šia Pirkimo – pardavimo sutartimi Pardavėjas įsipareigoja parduoti ir pristatyti Pirkėjo užsakytą ir apmokėtą prekę Pirkėjui, o Pirkėjas įsipareigoja sumokėti sumokėti už prekę nustatytą pinigų sumą ir priimti pristatytą prekę bei atlyginti pristatymo išlaidas, šiose Pirkimo pardavimo taisyklėse numatytomis sąlygomis.
2.2.         Pirkti Goldstein.lt  parduotuvėje turi teisę tiek prisiregistravę, tiek ir neprisiregistravę prie Goldstein.lt parduotuvės sistemos klientai, kurie yra:

2.2.1.      veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. 18 metų sulaukę asmenys, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
2.2.2.      nepilnamečiai nuo šešiolikos iki aštuoniolikos metų;
2.2.3.      juridiniai asmenys;
2.2.4.      visų anksčiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

2.3.         Pirkimo pardavimo taisyklių 2.2.2. punkte nurodyti nepilnamečiai asmenys turi teisę pirkti Goldstein.lt parduotuvėje tik turėdami tėvų, įtėvių ar kitų įgaliotų asmenų sutikimą, išskyrus atvejus, kai šie asmenys savarankiškai disponuoja savo uždarbiu ar asmeninėmis lėšomis.
2.4.         Prekybos veikla Goldstein.lt parduotuvėje yra vykdoma iš Lietuvos Respublikos.
2.5.         Pirkėjas gali užsisakyti prekes bet kuriuo paros metu.
2.6.         Kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Pirkimo pardavimo sutartimi ir abiems šalims yra privalomas teisinis dokumentas.
2.7.         Taisyklės yra Pirkėjui ir Pardavėjui privalomas teisinis dokumentas. Galimybė įsigyti prekes Goldstein.lt parduotuvėje sudaroma tik Pirkėjams, kurie sutinka su galiojančiomis Taisyklėmis. Pirkėjo sutikimas išreiškiamas pateikiant užsakymą Pardavėjui, pažymėdamas atitinkamą varnelę. Jei Pirkėjas nesutinka su Taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, jis negali užsakyti prekių Goldstein.lt parduotuvėje. Jeigu Pirkėjas pateikė prekių užsakymą, laikoma, kad Pirkėjas susipažino ir sutiko su Taisyklėmis.
2.8.         Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra besąlygiškai atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
2.9.         Pardavėjas pasilieka teisę pakeisti, papildyti ar taisyti Taisykles. Naujausia Taisyklių versija publikuojama adresu https://goldstein.lt/pirkimo-pardavimo-taisykles/. Taisyklių pakeitimai įsigalioja iškart juos paskelbus. Pardavėjas neprivalo įspėti apie pasikeitusias Taisykles. Rekomenduojame periodiškai apsilankyti Goldstein.lt parduotuvėje ir susipažinti su naujausia Taisyklių versija. Jei bus atlikta svarbių pakeitimų, apie tai pateiksime informaciją Goldstein.lt svetainėje. Jeigu Pirkėjas pateikė prekių užsakymą po Taisyklių pakeitimo ir/ar papildymo, laikoma, kad Pirkėjas susipažino ir sutiko su Taisyklių nauja redakcija.

 1. Pirkėjo teisės

3.1.         Pirkėjas turi teisę pirkti prekes ir paslaugas Goldstein.lt parduotuvėje šių Taisyklių ir Goldstein.lt parduotuvės nustatyta tvarka.
3.2.         Pirkėjas – fizinis asmuo turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta Civilinio kodekso 6.22811 straipsnyje, išlaidų, ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų  nuo Prekių pristatymo Pirkėjui dienos, atsisakyti Pirkimo pardavimo sutarties, sudarytos Goldstein.lt parduotuvėje, išskyrus Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje numatytas išimtis.
3.3.         Teisė atsisakyti sudarytos Pirkimo-pardavimo sutarties netaikoma Pirkėjui – juridiniam asmeniui ir jų įgaliotiems atstovams.

 1. Pirkėjo įsipareigojimai

4.1.         Pirkėjas, pateikęs užsakymą Goldstein.lt parduotuvėje, privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
4.2.         Pirkėjas visiškai atsako už veiksmus, atliktus naudojantis Goldstein.lt parduotuve.
4.3.         Pirkėjas yra atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų tikslumą, teisingumą, išsamumą, duomenų savalaikį tikslinimą, jiems pasikeitus. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims, jeigu Pirkėjas pateikia registracijos formoje netikslius, neteisingus, neišsamius duomenis, nedelsiant nepatikslina pasikeitusių asmens duomenų.
4.4.         Pirkėjas, pastebėjęs, kad užsakymo formoje klaidingai nurodė prekę, privalo nedelsdamas apie tai informuoti Pardavėją. Jeigu Pirkėjas klaidą pastebi iki elektroninio laiško, patvirtinančio prekių išsiuntimą, gavimo, Pirkėjas apie tai nedelsdamas praneša Pardavėjui elektroninio pašto adresu pagalba@goldstein.lt. Elektroninio laiško “Subject” eilutėje Pirkėjas privalo nurodyti PVM sąskaitos – faktūros numerį (nuoroda į šį numerį pateikiama Pardavėjo atsiųstame užsakymo patvirtinimo laiške) ir prierašą “Klaidingas užsakymas”. Pakeisti prekių užsakymą iki prekių išsiuntimo Pirkėjas gali ir susisiekęs su Pardavėju per facebook socialinį tinklą adresu – https://www.facebook.com/goldsteinpapuosalai/. Jeigu klaida pastebėta po elektroninio laiško, patvirtinančio prekių išsiuntimą, gavimo, prekės grąžinamos ir keičiamos 12 punkte nurodyta tvarka.
4.5.         Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant bet ne vėliau kaip per 1 dieną informuoti apie tai Pardavėją.
4.6.         Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Goldstein.lt parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungimui prie Goldstein.lt parduotuvės naudodamas Pirkėjo prisijungimo duomenis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
4.7.         Pirkėjas, naudodamasis Goldstein.lt parduotuvės paslaugomis, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų Goldstein.lt parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

 1. Pardavėjo teisės

5.1.         Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t. y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas. Šios sumos dydis pateikiamas Goldstein.lt parduotuvėje.
5.2.         Jei Pirkėjas bando pakenkti Goldstein.lt parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia Taisyklių 4 punkte nurodytus įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Goldstein.lt parduotuve arba panaikinti Pirkėjo registraciją.
5.3.         Pardavėjas turi teisę laikinai arba iš viso nutraukti Goldstein.lt parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
5.4.         Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas – fizinis asmuo, nesumoka už prekes per 48 val.o, jeigu Pirkėjas – juridinis asmuo, per išankstinėje sąskaitoje nurodytą terminą.
5.5.         Pardavėjas turi teisę prašyti apmokėti pakartotinio prekės (-ių) pristatymo išlaidas, jeigu prekė(-ės) nepristatytos Pirkėjui dėl Pirkėjo neteisingai nurodyto adreso, kontaktinių duomenų ir pan., arba pareikalauti padengti susidariusį kainų skirtumą,  jeigu Pirkėjas neteisingai nurodo pristatymo adresą, ko pasekoje buvo neteisingai apskaičiuota pristatymo kaina.
5.6.         Pardavėjas, nustatęs pasikartojančius Pirkėjo piknaudžiavimo veiksmus, pasilieką teisę nesuteikti galimybės mokėti atsiimant Prekes ir reikalauti apmokėti užsakymą iš anksto.

 1. Pardavėjo įsipareigojimai

6.1.         Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir Goldstein.lt parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Goldstein.lt parduotuvės teikiamomis paslaugomis (registruotis Goldstein.lt parduotuvės sistemoje, sudaryti Goldstein.lt parduotuvėje prekių krepšelį, pateikti užsakymą, apmokėti užsakymą, gauti Prekes).
6.2.         Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu Taisyklių 10 punkte nurodytomis sąlygomis.
6.3.         Pardavėjas, negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjo už prekes sumokėtus pinigus per 5 (penkias) dienas, jeigu Pirkėjas buvo atlikęs išankstinį apmokėjimą už prekes.
6.4.         Pirkėjui davus sutikimą Pardavėjas gali siųsti informaciją  Pirkėjui apie Taisyklių 9.1 punkte nurodytas akcijas jo pateiktais duomenimis elektroniniu paštu ir/ar SMS žinutėmis neįskaitant pranešimų, kuriais Pardavėjas informuoja Pirkėją apie pateikto užsakymo būklę, arba telefonu.

 1. Prekių užsakymas, pirkimo – pardavimo teisinių santykių sukūrimo momentas

7.1.         Pirkėjas gali užsisakyti prekes Goldstein.lt parduotuvės sistemoje dviem būdais:

7.1.1.      užsiregistruodamas svetainėje www.goldstein.lt (įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį);
7.1.2.      nesiregistruodamas svetainėje www.goldstein.lt

7.2.         Pirkėjas, užsisakydamas prekes vienu iš Taisyklių 7.1 punkte nurodytų būdų, atitinkamuose Pardavėjo pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti tinkamam prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą. Pirkėjas sutinka, kad jo pateiktu elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo Asmens duomenys ar jų dalis būtų perduoti Pardavėjo partneriams (duomenų tvarkytojams) siekiant tinkamai įvykdyti užsakymą ir/ar tinkamai suteikti užsakytas paslaugas.
7.3.         Pirkėjas, sutinka, kad jo pateiktu elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti, taip pat sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros, jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu iš karto po užsakymo užbaigimo. Jei Pirkėjas perka užsiregistravęs svetainėje www.goldstein.lt Pardavėjas Pirkėjo pirktų prekių PVM sąskaitas faktūras gali patalpinti ir Pirkėjo asmeninėje paskyroje Goldstein.lt. Popierinės PVM sąskaitos-faktūros Pirkėjui nesiunčiamos. PVM sąskaitose faktūrose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys.
7.4.         Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą(as) prekę(es) paspaudžia aktyvią nuorodą „Apmokėti”, suformavęs prekių krepšelį paspaudžia aktyvią nuorodą „Pirkti”, suvedęs prašomus pateikti Pirkėjo duomenis (Pirkėjo rekvizitus, pristatymo adresą ir prekių gavėją), pasirinkęs prekių pristatymo būdą bei atsiskaitymo už prekes būdą arba apmokėjęs už prekes vienu iš nurodytų būdų, sutikęs su Pirkimo pardavimo taisyklėmis paspaudžia aktyvią nuorodą „Apmokėti”. Pirkėjui sudarius Sutartį, Pirkėjui išreiškiama padėka už atliktą užsakymą, bei Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu išsiunčiama žinutė apie užsakymo statusą.
7.5.         Jei visi užsakymo žingsniai atlikti teisingai, Pirkėjas elektroniniu paštu gauna užsakymo patvirtinimą.
7.6.         Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Pirkimo pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma Goldstein.lt parduotuvės duomenų bazėje. Pirkėjas turi galimybę prisijungęs prie Goldstein.lt parduotuvės sistemos matyti pirkimo istoriją.

 1. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

8.1.         Prekių kainos Goldstein.lt  parduotuvėje nurodomos eurais, įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį bei kitus mokesčius, jeigu tokie būtų taikomi. Į prekių kainą prekių pristatymo išlaidos neįeina. Prekių pristatymo išlaidas apmoka Pirkėjas, pasirinkęs konkretų prekių pristatymo būdą.
8.2.         Už užsisakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš šių būdų (pasirinkimas gali būti ribojamas,  todėl galutinis atitinkamam užsakymui taikytinų atsiskaitymo būdu sąrašas nurodomas prie atitinkamo užsakymo):

8.2.1.      naudojantis elektronine bankininkyste – kai išankstinis apmokėjimas atliekamas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Pirkėjui, turinčiam elektroninės bankininkystės sutartį, mokant už prekes šiuo būdu, elektroninės bankininkystės sistemoje sugeneruojamas mokėjimas pagal jo apmokamą užsakymą. Pinigus Pirkėjas perveda į atitinkamame jo pasirinktame banke esančią  Goldstein.lt parduotuvės sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.

8.2.2.      atsiskaitydamas banko kortele, pavyzdžiui MasterCard, Maestro, VISA, VISA electron, kai suvedus reikiamus banko kortelės duomenis, užsakymas bus iš karto apmokėtas. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka AB “Swedbank” sistemai, kadangi visos piniginės operacijos vyksta šioje elektroninio atsiskaitymo sistemoje.

8.2.3.      atsiskaitydamas už prekę kreditine kortele (pavyzdžiui, VISA, Mastercard) per elektroninio atsiskaitymo sistemą “PayPal”. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka sistemai “PayPal”, kadangi visos piniginės operacijos vyksta šioje elektroninio atsiskaitymo sistemoje.

8.2.4.      Sumokėdamas už prekę pavedimu – tai apmokėjimas, kai Pirkėjas atlieka apmokėjimą Pardavėjui, pagal Pardavėjo Pirkėjui pateiktą išankstinę sąskaitą, per sąskaitoje nurodytą terminą.

8.2.5.      kitais Goldstein.lt parduotuvės tinklapyje nurodytais būdais.

8.3.         Pirkėjui pasirinkus Taisyklių 8.2.1., 8.2.2., 8.2.3 ar 8.2.5. punktuose numatytą mokėjimo būdą, Pirkėjas įsipareigoja atlikti išankstinį apmokėjimą už prekes. Prekių siuntinys pradedamas formuoti ir prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo mokėjimo įskaitymo į Pardavėjo sąskaitą dienos.
8.4.         Pirkėjui pasirinkus Taisyklių 8.2.1., 8.2.2., 8.2.3., 8.2.4 punktuose numatytus apmokėjimo būdus ir nesumokėjus už prekes per 48 val., užsakymas yra anuliuojamas.
8.5.         Pardavėjas neatsako už mokėjimų pavedimų pagal šių Taisyklių 8.2.1., 8.2.2., 8.2.3 ir 8.2.4. punktų įvykdymą ir laiku įskaitymą į Pardavėjo sąskaitą.

8.6.         Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros, kurios kartu yra ir prekėms taikomi garantijos dokumentai, jam gali būti  pateikiamos fiziniu būdu kartu su prekėmis arba elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu iš karto po užsakymo įvykdymo. PVM sąskaitose faktūrose nurodomi Pardavėjo rekvizitai, pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys.

8.7.         Prekių kaina po to, kai Pardavėjas patvirtino užsakymą, keistis gali tik išimtiniais atvejais, kai prekės kaina pakito dėl informacinių sistemų techninės klaidos, akivaizdžių (apsirikimo pobūdžio) klaidų ištaisymo ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių esminių priežasčių (esant šias priežastis pagrindžiantiems įrodymams). Jei tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti prekės nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Goldstein.lt parduotuvę  per 2 (dvi) darbo dienas Goldstein.lt parduotuvės tinklapyje nurodytais kontaktais anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui visas jo sumokėtas sumos pagal tokį anuliuotą užsakymą.

 1. Pardavėjo taikomos akcijos

9.1.         Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra rengti ir vykdyti įvairias akcijas, pavyzdžiui, prekių kainos sumažinimus, rinkinių formavimus.
9.2.         Pardavėjas turi teisę vienašališkai ir be išankstinio įspėjimo keisti akcijų trukmę, sąlygas arba jas atšaukti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik nuo jų atlikimo momento ir nėra taikomas iki jų pateiktiems užsakymams. Informacija apie vykstančias akcijas pateikiama Goldstein.lt  parduotuvės tinklalapyje.
9.3.         Pardavėjas turi teisę parduoti dovanų čekius, už kuriuos Pirkėjas gali įsigyti Pardavėjo parduodamas prekes. Įsigyjamiems dovanų čekiams nuolaidos nėra taikomos. Dovanų čekiai negrąžinami ir į pinigus nėra keičiami.
9.4.         Kai Pirkėjas už įsigytas prekes, kurių vertė yra mažesnė už dovanų čekio vertę, sumoka dovanų čekiu, kainų skirtumas Pirkėjui nėra grąžinamas. Kai Pirkėjas už įsigytas prekes, kurių vertė yra didesnė už dovanų čekio vertę, sumoka dovanų čekiu, jis turi sumokėti Pardavėjui kainų skirtumą.
9.5.         Nuolaidos kodai su konkrečia pinigų suma taikomi ne daugiau kaip pusei Pirkėjo išsirinktos prekės vertės.
9.6.         Išparduodamoms prekėms jokios kitos nuolaidos nėra taikomos. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nustatyti kitas prekių rūšis, kurioms nuolaidos nėra taikomos.
9.7.         Vieno apsipirkimo metu Pirkėjas gali naudoti tik vieną nuolaidos kodą ar dovanų čekį.

 1. Prekių pristatymas

10.1.       Užsakydamas prekes, pirkėjas privalo paraiškoje nurodyti prekių pristatymo vietą, savo mobilaus telefono numerį ir el. pašto adresą..
10.2.       Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas. Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas pagal pateiktą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasas, asmens tapatybės kortelė, naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimas) patikrina Pirkėjo ir ar prekes priimančio asmens tapatybę. Apie prekes priimančio asmens (ne)atitikimą Pirkėjo ar prekes priimančio asmens tapatybei Pardavėjas arba jo atstovas pažymi prekių priėmimą perdavimą žyminčiame dokumente ir perduoda arba atsisako perduoti prekes.
10.3        Pirkėjas, užsakydamas prekes, privalo paraiškoje nurodyti prekių pristatymo būdą. Pirkėjas gali rinktis iš šių prekių pristatymo būdų:

10.3.1.    prekės gali būti pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu per kurjerių tarnybą;
10.3.2.    prekes Pirkėjas gali atsiimti Pirkėjo pasirinktame “Omniva” arba “LP EXPRESS 24” siuntų savitarnos terminale;
10.3.3.    prekes Pirkėjas gali atsiimti artimiausiame pagal Pirkėjo nurodytą adresą Lietuvos Pašto skyriuje, jeigu jų I namus nepristatė paštininkas.

10.4.       Pirkėjui pasirinkus 10.3.1. punkte nurodytą būdą, kurjeris prekių pristatymo laiką suderina su Pirkėju Pirkėjo nurodytu telefono numeriu. Pirkėjui pasirinkus 10.3.2. punkte nurodytą būdą, Pirkėjas apie siuntos atvykimą į terminalą yra informuojamas SMS žinute, kurioje nurodomas prekės atsiėmimo kodas. Pirkėjui pasirinkus 10.3.3. punkte nurodytą būdą, Pirkėją apie siuntos atvykimą informuoja pašto skyrius.
10.6.       Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti asmeniškai arba užsakymo formoje nurodo asmens, priimsiančio prekes, duomenis. Tuo atveju, kai jis ar jo įgaliotas asmuo asmeniškai prekių priimti negali, o prekės buvo pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui ar kitų pristatymo neatitikimų. Pirkėjas nepriėmęs prekių, už kurias buvo apmokėta bankiniu pavedimu, privalo sumokėti už pakartotiną jų pristatymą ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo dienos, kurią buvo užsakytas pristatymas. Pirkėjo, padariusio išankstinį apmokėjimą už prekes, ir nepri(neatsi)ėmusio prekių užsakymo dieną, užsakymas. Pakartotinis Pirkėjo užsakymo suformavimas apmokestinamas 2 € mokesčiu, taip pat Pirkėjas privalo pakartotinai užsakyti prekių pristatymo paslaugą ir už ją apmokėti.
10.7.       Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis Goldstein.lt parduotuvėje nurodytų terminų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Pirkėjas sutinka, kad esant nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, prekių pristatymo terminas gali skirtis nuo nurodytų prekių aprašymuose terminų arba Pirkėjo ir Pardavėjo aptarto prekių pristatymo termino. Esant nenumatytų aplinkybių, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo terminą ir kitus su pristatymu susijusius klausimus.
10.8.       Tais atvejais, kai Pardavėjas gali nustatytu terminu išsiųsti tik dalį, o ne visas Pirkėjo užsakytas prekes, Pardavėjas gali turimas prekes išsiųsti nustatytu terminu, o likusias prekes išsiųsti vėlesne siunta. Vėlesnės siuntos pristatymo išlaidas apmoka Pardavėjas.
10.9.       Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl force majeure aplinkybių. Taip pat jei pristatymas vėluoja ne ilgiau nei 2 darbo dienomis.
10.10.    Prekių pristatymo metu Pirkėjui prekė perduodama ir perdavimo faktas fiksuojamas pagal vežėjo nustatytą tvarką.
10.11.    Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius PVM sąskaitoje – faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimą – priėmimą žyminčiame dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo apie tai pažymėti sąskaitoje – faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimą – priėmimą žyminčiame dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui, aukščiau nustatyta tvarka nesurašius laisvos formos siuntos pažeidimo akto, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų arba kilo jų atsiradimo metu.
10.12.    Prekių pristatymo (transportavimo) paslaugų tvarka ir įkainiai Lietuvoje yra nurodomi https://goldstein.lt/pristatymas-lietuvoje-2/
10.13.    Prekių pristatymo (transportavimo) paslaugų pristatymo tvarka ir paslaugos  mokestis siunčiant prekes į kitas valstybes yra apskaičiuojamas atsižvelgiant į prekių krepšelio svorį. Prekių pristatymo (transportavimo) apskaičiavimo tvarka yra pateikta Goldstein.lt https://goldstein.lt/pristatymas-i-uzsieni/
10.14.    Siunčiant/pristatant  prekes už Lietuvos Respublikos ir (ar) ES muitų sąjungos ribų gali būti taikomi prekių importo mokesčiai.  Pirkėjas yra pats atsakingas už mokesčių, susijusių su Preke, sumokėjimą, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokius importo, muito, PVM ir kitus mokesčius, jeigu jie taikomi.

 1. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

11.1.       Kiekvienos Goldstein.lt parduotuvėje parduodamos prekės savybės yra nurodomos prekės aprašyme, pateikiamame  Goldstein.lt parduotuvės tinklalapyje www.goldstein.lt.
11.2.       Pardavėjas neatsako už tai, kad  Goldstein.lt parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
11.3.       Pardavėjo parduodamoms prekėms galioja teisės aktuose nustatyta tokių prekių kokybės garantija.
11.4.       Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

 1. Prekių grąžinimas ir keitimas

12.1.       Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos ir grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697 „Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo” patvirtintomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis.
12.2.       Pirkėjas, pasinaudodamas Taisyklių 12.1 punkte nurodyta teise, praneša apie grąžinamą prekę elektroninio pašto adresu pagalba@goldstein.lt . Elektroninio laiško „Subject” eilutėje Pirkėjas nurodydamas prekių įsigijimo dokumento numerį bei prierašą „Grąžinamos prekės” ir grąžinimo priežastį (prekės trūkumą ar kitą priežastį) dėl kurios įsigyta prekė netenkina vartotojo.
12.3.       Pirkėjas savo pasirinkimu turi teisę per Civilinio  kodekso 6.338 straipsnyje nurodytą terminą išsiųsti arba perduoti prekes Pardavėjui Prekės trūkumų pašalinimui, nekokybiškų prekių pakeitimui ar grąžinimui.
12.4.       Pirkėjui grąžinant/keičiant prekes Pirkimo pardavimo taisyklių 12.1 punkte nurodytu atveju, būtina laikytis šių sąlygų:

12.4.1.    Prekė turi būti originalioje tvarkingoje papuošalų dėžutėje ir pakuotėje arba taip pat saugiai supakuota;
12.4.2.    Prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
12.4.3.    Prekė turi būti švari, nenaudota;
12.4.4.    Prekės tinkamumo naudoti terminas neturi būti pasibaigęs;
12.4.5.    Prekė nebuvo naudojama, nesugadinta, išsaugotos jos vartojamosios savybės ir turi būti nepraradusi savo prekinės išvaizdos dėl Pirkėjo kaltės (išskyrus išvaizdos pakitimus, kurie yra neišvengiami norint apžiūrėti prekę);
12.4.6.    pateikiamas rašytinis prašymas nurodant pageidavimą grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus, jei prekė negali būti pakeista kokybiška preke, pakeisti prekę kokybiška preke, ištaisyti prekės trūkumus;
12.4.7.    pateikiamas prekės įsigijimą patvirtinantis dokumentas (sąskaita faktūra, prekės priėmimą patvirtinantis dokumentas).

12.5.       Prekių siuntimo/pristatymo išlaidas, Pirkėjui siunčiant prekes Pardavėjui grąžinti ar pakeisti dėl prekės trūkumų ar trūkumams šalinti, ar patikrinti apmoka Pardavėjas, tuo atveju jeigu grąžinimui ar pakeitimui siųstose prekėse nustatyta trūkumų. Prekėse nenustačius trūkumų, siuntimo išlaidas apmoka Pirkėjas.
12.6.       Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
12.7.       Pardavėjas elektroniniu paštu per 14 dienų informuoja Pirkėją apie tai, ar jo grąžinta prekė atitiko aukščiau išvardintas sąlygas.
12.8.       Pirkėjas, norėdamas grąžinamas prekes pakeisti kitomis prekėmis, Pirkimo pardavimo taisyklių 12.2. punkte nurodytame elektroniniame laiške turi nurodyti norimų prekių pavadinimus arba nuorodas bei priežastis, dėl kurių šios prekės yra grąžinamos. Jeigu pakeistos prekės vertė yra didesnė nei grąžintos prekės vertė, Pirkėjas sumoka kainos skirtumą vienu iš Pirkimo pardavimo taisyklių 8.2 punkte nurodytų būdų. Jeigu pakeistos prekės vertė yra mažesnė nei grąžintos prekės vertė, Pardavėjas grąžina Pirkėjui kainų skirtumą.
12.9.       Pardavėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo tos dienos, kurią jis gavo Pirkėjo grąžintą nekokybišką prekę, jei nėra Pirkėjo prašymo Prekę pakeisti kita kokybiška Preke ir grąžinta Prekė atitiko aukščiau išvardintas grąžinimo sąlygas, grąžina Pirkėjui visas šio sumokėtas sumas, įskaitant Pirkėjo apmokėtas prekių pristatymo išlaidas. Grąžindamas Pirkėjui visas sumokėtas sumas, Pardavėjas turi naudoti tokį pat mokėjimo būdą, kokį naudojo Pirkėjas mokėdamas Pardavėjui, nebent Pirkėjas aiškiai sutiko dėl kitokio būdo ir jeigu Pirkėjas nepatiria jokių kitų papildomų išlaidų.
12.10.    Tais atvejais, kai Pirkėjas grąžina tik vieną ar kelias, bet ne visas pristatytas prekes, prekių pristatymo išlaidos jam nėra grąžinamos, jei pristatymo suma nepriklauso nuo pristatytų prekių kiekio, vertės ar kitų savybių. Tais atvejais, kai pristatymo suma priklauso nuo pristatytų prekių kiekio, vertės ar kitų savybių, pirkėjui grąžinama ta pristatymo mokesčio dalis, kuria padidėjo pristatymo mokestis lyginant su ta, kurią Pirkėjas būtų turėjęs sumokėti neužsisakęs grąžinamos(-ų) prekės(-ių).
12.11.    Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės nėra grąžintos Pardavėjui. Apie tai, kad Pardavėjas gavo grąžinamas prekes, Pirkėjas yra informuojamas elektroniniu laišku.
12.12.    Pirkėjas atsako tik už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl Pirkėjo neteisėtų veiksmų ar neveikimo.
12.13.    Prekių grąžinimo tvarka, jos pakeitimai, papildymai ir atnaujinimai pateikiami https://goldstein.lt/prekiu-grazinimas/

 1. Atsakomybė

13.1.       Pardavėjas nėra atsakingas už  Goldstein.lt parduotuvėje esančių nuorodų į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, už juose esančią informaciją ar vykdomą veiklą. Už aukščiau nurodytų, trečiųjų asmenų pateikiamos informacijos turinį, jos teisingumą, išsamumą ir tikslumą atsakingi tretieji asmenys. Pardavėjas nėra įpareigotas patikrinti perduodamą ar saugomą išorinę informaciją arba nustatyti neteisėtus veiksmus.neatstovauja.
13.2.       Žalos atveju, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius, jeigu aiškiai nenurodyta kitaip.
13.3.       Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika, Goldstein.lt parduotuvės naudojimosi taisyklėmis nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

 1. Privatumo politika ir asmens duomenų apsauga

14.1.       Tvarkydamas asmens duomenis Pardavėjas vadovaujasi duomenų subjektų teises reguliuojančiais Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiais norminiais teisės aktais elektroninės prekybos, duomenų subjektui sutikus, tiesioginės rinkodaros ir apklausų, konkursų, žaidimų vykdymo tikslais. Daugiau galite sužinoti Privatumo politika.
14.2.       Registruodamasis Goldstein.lt parduotuvėje ir pirkdamas prekes arba pirkdamas prekes neužsiregistravęs Goldstein.lt parduotuvėje, patvirtina, kad išsamiai susipažino su Goldstein.lt parduotuvės Privatumo politika bei pateikdamas Goldstein.lt parduotuvei savo duomenis Pirkėjas sutinka, kad Goldstein.lt parduotuvė valdytų ir tvarkytų Pirkėjo pateiktus asmens duomenis arba kitokią gautą informaciją ir naudotų tokią informaciją Goldstein.lt parduotuvės paslaugų teikimui bei pirkimo-pardavimo sutarties vykdymo tikslams Taisyklėse nustatytomis sąlygomis.

 1. Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties

15.1.       Pirkėjas turi teisę atsisakyti šios sutarties per 14 dienų nenurodydamas jokios priežasties.
15.2.       Sutarties atsisakymo laikotarpis baigsis po 14 dienų nuo dienos, kurią Jūs gaunate ar Jūsų nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna prekę, arba kurią Jūs gaunate ar Jūsų nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę prekę – jei sudaroma sutartis, pagal kurią Pirkėjas vienu užsakymu užsako daugiau negu vieną prekę ir jos pristatomos atskirai, arba kurią Jūs gaunate ar Jūsų nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę partiją ar dalį – jei sudaroma sutartis, pagal kurią prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis.
15.3.       Norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti šios sutarties Jūs turite pranešti Goldstein.lt parduotuvės savininkui Ruslanui Tkač, veikiančiam pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, PVM mokėtojo kodas LT100012326314, veikianti adresu A. Vienuolio g. 14-34, LT-01104 Vilnius, internetinis adresas www.goldstein.lt, info@goldstein.lt apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties pateikdamas aiškų pareiškimą (pvz., paštu, faksu ar elektroniniu laišku) elektroninio laiško „Subject” eilutėje nurodant prekių įsigijimo dokumento numerį ir prierašą „Nutraukiama pirkimo pardavimo sutartis”. Galite pasinaudoti pridedama pavyzdine forma, bet tai nėra privaloma. Jūs taip pat galite elektroniniu būdu užpildyti ir pateikti pavyzdinę sutarties atsisakymo formą ar bet kokį kitą aiškų pareiškimą mūsų interneto svetainėje info@goldstein.lt. Jei pasinaudojote šia galimybe, mes atsiųsime Jums patvariąja laikmena (pvz., elektroniniu paštu) patvirtinimą, kad esame gavę tokį sutarties atsisakymą.
15.4.       Kad būtų laikomasi atsisakymo termino, pakanka, jog Jūs nusiųstumėte pranešimą apie tai, kad pasinaudojate savo teise atsisakyti šios sutarties prieš pasibaigiant atsisakymo laikotarpiui.
15.5.       Teisė atsisakyti sudarytos sutarties netaikoma šioms sutartims: paslaugų sutartims, pagal kurias paslaugos Jums visiškai suteiktos, jeigu prieš paslaugų teikimą buvo gautas Jūsų  aiškus sutikimas ir pripažinimas, kad neteksite teisės atsisakyti sutarties, kai mes visiškai įvykdysime sutartį; sutartims dėl pagal specialius Jūsų nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į Jūsų asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos Jūsų asmeninėms reikmėms; sutartims dėl greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas; sutartims dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių; sutartims dėl supakuotų vaizdo ar garso įrašų arba supakuotos programinės įrangos, kurie buvo išpakuoti po pristatymo;
15.7.       Jums įgyvendinus teisę atsisakyti sudarytos pirkimo sutarties, automatiškai nutraukiamos papildomos sutartys be jokių išlaidų, išskyrus išlaidas, kurios numatytos šiame straipsnyje ar Civilinio kodekso 6.22812 straipsnyje. Papildomomis sutartimis laikomos sutartys, pagal kurias Jūs įsigyjate prekių ar paslaugų, susijusių su sudaryta sutartimi, o tas prekes tiekia ar paslaugas teikiame mes ar kitas asmuo pagal susitarimą su mumis. Jūs privalote nedelsdami pranešti raštu kitai papildomos sutarties šaliai apie papildomos sutarties nutraukimą ir pateikti duomenis apie pirkimo pardavimo sutarties atsisakymą. Atskiras Jūsų pranešimas nereikalingas tais atvejais, kai papildoma sutartis buvo sudaryta su mumis, kai buvo mums pranešta apie pirkimo pardavimo sutarties atsisakymą pagal Civilinio kodekso 6.22810 straipsnį.
15.8.       Pareiga įrodyti, kad laikėtės šio straipsnio reikalavimų dėl sutarties atsisakymo, tenka Jums.

 1. Sutarties atsisakymo pasekmės

16.1.       Jei Jūs atsisakote pirkimo-pardavimo sutarties, mes nedelsdami ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai pranešėte apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties, grąžinsime Jums iš Jūsų gautus pinigus. Mes atliksime tokį grąžinimą naudodami tokį patį mokėjimo būdą, kokį Jūs naudojote atlikdamas pradinę mokėjimo operaciją, nebent Jūs aiškiai sutikote su kitu būdu; bet kuriuo atveju Jūs neturėsite mokėti jokių su tokiu grąžinimu susijusių mokesčių.
16.2.       Atsisakę sudarytos sutarties Jūs turite nedelsdamas ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai pranešėte apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties, išsiųsti prekes atgal Pardavėjui. Terminas nepažeistas, jeigu Jūs prekes išsiuntėte prieš pasibaigiant 14 dienų terminui. Atsisakę sudarytos sutarties Jūs padengsite tiesiogines prekių grąžinimo išlaidas.

16.3.       Pardavėjas gali nekompensuoti mokėjimo tol, kol prekės nebus gautos Goldstein.lt savininko adresu: A. Vienuolio g. 14-34, Vilnius, LT-01104. Pirkėjui grąžinant prekes atsisakius pirkimo-pardavimo sutarties būtina laikytis šių Taisyklių  12.4. nurodytų sąlygų.
16.4.       Pardavėjas neprivalo grąžinti papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad jūs aiškiai pasirinkote kitą negu mūsų pasiūlytas pigiausias įprastinis pristatymo būdas.
16.5.       Pirkėjas atsako tik už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti.
16.6.       Pirkėjui įgyvendinus Taisyklėse nurodytą teisę atsisakyti sutarties, pasibaigia šalių pareigos vykdyti Pirkimo-pardavimo sutartį.

 1. Slapukų (cookies) ir internetinio stebėjimo panaudojimas

17.1.       Goldstein.lt  parduotuvė naudoja “slapukus” (mažus tekstinius failus, kuriuos kompiuteris siunčia kiekvieną kartą, kai asmuo apsilanko Goldstein.lt parduotuvėje ar panašias technologijas, leidžiančias išsaugoti prisijungimo duomenis.
17.2.       Goldstein.lt  parduotuvė naudoja svetaines „Google Analytics“, suteikiančia galimybę tiksliau įvertinti Pirkėjo veiksmus Goldstein.lt parduotuvėje, nustatyti Goldstein.lt parduotuvės aktyvumą sudaryti bei kitoms su Goldstein.lt parduotuve ir interneto naudojimu susijusioms paslaugoms teikti, marketingo ir optimizacijos tikslais.
17.3.       Norėdami sužinoti daugiau apie slapukus ir apie tai, kaip juos naudojame, žiūrėkite: https://goldstein.lt/slapuku-politika/

 1. Apsikeitimas informacija

18.1.       Visa komunikacija, susijusi su prekių įsigijimu naudojantis Goldstein.lt parduotuve, vykdoma per Goldstein.lt, Goldstein.lt elektroninės prekybos tinklapyje nurodytais kontaktais.
18.2.       Goldstein.lt šių Taisyklių, www.goldstein.lt naudojimosi taisyklių ir Privatumo politikos numatyta tvarka visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos metu ar užsakant prekes nurodytu elektroninio pašto adresu arba SMS žinute jo nurodytu telefono numeriu.

19. Baigiamosios nuostatos

19.1.       Bendravimas tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, įskaitant, bet neapsiribojant, pranešimai, susirašinėjimas, vyksta rašytine forma. Pranešimai išsiųsti elektroniniu paštu taip pat prilyginami rašytinės formos pranešimams.
19.2.       Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais bei šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
19.3.       Ginčai, susiję su prekių pirkimu pardavimu  Goldstein.lt parduotuvėje, sprendžiami derybų keliu. Jei manote, kad Jūsų, kaip vartotojo, teisės buvo pažeistos, susisiekite su mumis el. pašto adresu pagalba@goldstein.lt ir mes pasistengsime kuo greičiau išspręsti kilusias problemas.
19.4.       Prašymus ar skundus dėl Pardavėjo  Goldstein.lt parduotuvėje įsigytos Prekės Pirkėjas gali pateikti elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje http://ec.europa.eu/odr/.
19.5        Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžia Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, buveinės adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt.
19.6.       Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka pagal Pardavėjo veiklos vykdymo vietą.

 

Kaip keičiamos Pirkimo-pardavimo Goldstein.lt parduotuvėje internete taisyklės
Pirkimo-pardavimo Goldstein.lt parduotuvėje internete taisyklės papildymai ar pakeitimai publikuojami adresu: https://goldstein.lt/pirkimo-pardavimo-taisykles/ ir įsigalioja nuo jų paskelbimo, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami Goldstein.lt.

Rekomenduojame periodiškai apsilankyti Goldstein.lt ir susipažinti su naujausia Pirkimo-pardavimo Goldstein.lt parduotuvėje internete taisyklių versija. Jei atliksime svarbių pakeitimų šioje privatumo politikoje, apie tai informuosime Goldstein.lt.

Pirkimo-pardavimo Goldstein.lt parduotuvėje internete taisyklės paskutinį kartą buvo atnaujinta 2019-10-30.


 

 • Sukurti paskyrą
Pamiršote savo slaptažodį? Prašome įvesti savo el. pašto adresą. Jūs gausite nuorodą sukurti naują slaptažodį per el. paštą.
Mūsų e. parduotuvėje galite apsipirkti ir be paskyros, tačiau visuomet patogu ją turėti :)
Prekių krepšelis Prekė išimta iš krepšelio. Grąžinti Turite NUOLAIDŲ kuponą?
 • Krepšelyje nėra prekių.